<
X
تبلیغات
رایتل
شنبه 24 اردیبهشت‌ماه سال 1390 @ 13:55

اندازه گیری اسیدیته :

اندازه گیری اسیدیته :

اسیدیته آب عبارت از میزان یون هیدروژن اضافی است که در مقابل یون هیدروکسید موجود در آب وجود دارد. در طبیعت بیشترین عامل اسیدی شدن آبهای شیرین که بوسیله فضولات صنعتی آلوده شده اند و وجود دی اکسید کربن آزاد بشکل اسید کربنیک می باشد. اسیدیته آب را میتوان به کمک یک سود قوی مانند سود سوز آور و در مجاورت معرفهای متیل اورنژ و فنل فتالئین اندازه گیری نمود. اگر آب مورد آزمایش محتوی اسیدهای قوی معدنی ونمکهای آنها باشد ، میتوان آن را در PH=3.7 و با کمک معرف متیل اورنژ اندازه گیری نمود،که نتیجه آنرا اسیدیته قلیائیت گویند، ولی اگر آب مورد آزمایش را با کمک فنل فتالئین و در PH=8.3 اندازه گیری نمائید نتیجه بدست آمده را اسیدیته کل می نامند.

 مواد مورد نیاز :

1- متیل اورانژ :

5/0 گرم متیل اورانژ را در یک لیتر آب مقطر حل کنید .

2- فنل فتالئین :

5/0 گرم فنل فتالئین ( Phenol Phetalein  disodium salt) را در cc 50 الکل اتیلیک حل نموده و با آب مقطر به حجم cc 100 برسانید. قطره قطره سود نرمال بآن بیفزائید تا رنگ صورتی ظاهر شود.

3- هیدروکسید سدیمN   05/0  :

cc 10 سود 5 نرمال را در آب مقطرحل کرده و به حجم یک لیتر برسانید.

روش آزمایش :

1-cc  100 از آب مورد آزمایش را در ارلن مایر بریزید.

2- 3 قطره متیل اورانژ بآن بیفزائید. اگر رنگ زرد شد نشانه آن است که اسیدیته متیل اورنژ وجود ندارد، درصورتیکه محلول صورتی رنگ شد آن را با هیدروکسید سدیمN   05/0  تیتر کنید تا تغییر رنگ از از صورتی به زرد مشاهده شود.درجه بورت را یادداشت کنید.

3- به همان محلول 3 قطره فنل فتالئین بیافزایید. آن را با هیدروکسید سدیمN 05/0 تیتر کنید تا تغییر رنگ از از زرد به صورتی کمرنگ مشاهده شود.درجه بورت را یادداشت کنید.

 

Methl orange acidity mg/l as NaCO3 = A × N of NaOH × 1000 × 50 / ml of sample

 

Phenolphthalein acidity mg/l as NaCO3=B × N of NaOH × 1000 × 50 / ml of sample

 

Total acidity mg/l as NaCO3 = ( A + B ) × N of NaOH ×1000 × 50 / ml of sample

 

A  = مقدار محلول سود مصرف شده در زمانیکه از معرف متیل اورنژ استفاده شده  (PH = 3.7  ) 

B  = مقدار محلول سود مصرف شده در زمانیکه از معرف فنل فتالئین استفاده شده  (PH = 8.3  )