آب Water

آب از فراوانترین ترکیبات زمین وضروری ترین عوامل فیزیولوژیکی موجودات زنده به حساب می آید فقدان آب سالم ودفع غیر بهداشتی فاضلاب علت اصلی 80درصد از بیماری ها در کشورهای در حال توسعه می باشد دسترسی به آب سالم از حقوق اولیه انسانها می باشد.
آلودگی منابع آب (چشمه ها،رودخانه ها،آب های زیر زمین )تهدیدی جدی علیه سلامت انسانهاست.
به ویژه هنگامی که منابع آلوده به عنوان منبع آب آشامیدنی ، برای شستن،آبیاری محصولات کشاورزی یا در تولید مواد غذایی مورد استفاده قرار می***د همچنین آلودگی رودخانه ها ،دریاها ، باعث ایجاد شرایط نامناسب برای محیط زیست موجودات زنده از قبیل ماهی ها ، کاهش کاربری این منابع طبیعی در زمینه های مختلف خواهد گردید. بنابراین رفاه وسلامت جامعه توسعه بهداشت وحفاظت از محیط زیست بدون تامین آب سالم میسر نمی شود.


تعریف آب سالم وبهداشتی:
آبی است که در موقع مصرف خواص فیزیکی ،شیمایی ومیکروبی آن مطابق استاندارهای موجود بوده وعاری از هر گونه بوء وطعم وظاهر نامطبوع باشد.

اهداف تصفیه آب:
-بهبود در قابلیت ظاهری آب
-حذف یا غیر فعال نمودن میکرو ارگانیسم های پاتوژن
-از بین بردن ترکیبات سمی ومضر
- برای سلامتی انسان
-مقرون به صرفه بودن قیمت آب تصفیه شده

استاندارد آب:
حدود مجاز وتصویب شده پارامترهای فیزیکی، شیمیایی وبیولوژیکی برای مصرف آب باید رعایت شوند.

انواع استانداردهای آب:
استاندارد اولیه : هدف حفظ جنبه های بهداشتی وسلامتی افراد می باشد.
استاندارد ثانویه :علاوه بر استاندارد های اولیه ، بحث زیبا بودن آب وحفظ زندگی گیاهان وحیوانات نیز مطرح است.

آلودگی آب :
عبارتند از تغییر خصوصیات فیزیکی ، شیمیایی وبیولوژیکی آب به صورتیکه آن را از نظر استاندارد کیفی برای یک مصرف خاص غیر قابل قبول کند.

انواع آلاینده هایی که از طریق فاضلاب می توانند وارد آب شوند :
زایدات اکسیژن خواه ، عوامل بیماری زا ، ترکیبات آلی سینیک ، نوترینت های گیاهی ، مواد شیمیایی غیر آلی ومعدنی ، رسوبات ، مواد رادیو اکتیو ، آلودگی حرارتی ، نفت وروغن
آلودگی می تواند نقطه ای ،پراکنده وزمینه باشد.

منابع آلودگی آب :
منابع آلودگی آب ، منابع شهری وغیر صنعتی ، منابع کشاورزی ، منابع طبیعی ورواناب های سطحی

خواص آب:
خواص فیزیکی : جامدات معلق ، کدورت ، رنگ ، طعم، بو ، درجه حرارت، EcElectrical Conductivity...
خواص شیمیایی و فیزیکوشیمیایی : اسیدیته ، قلیائیت ، سختی ، Dissolved Oxygen)Do) و ...
خواص بیولوژیکی :
عوامل ارگانیک در آب که باکتریها و ویروس ها و...

در زیر به چند پارامتر مهم اشاره می گردد:
رنگ:
رنگ آب آشامیدنی می تواند منشاء طبیعی داشته باشد که به علت وجود ماده آلی رنگ دار ( عمدتا اسیدهای هیومیک،فولویک) می باشد.وجود آهن و منگنز و سایر مواد فلزی به صورت ناخالصی های طبیعی یا به عنوان فرآورده های خوردگی بر روی رنگ آب تاثیر می گذارند رنگ آب همچنین می تواند ناشی از ورود فاضلاب های صنعتی به آب باشد بیشتر مردم رنگ های بالاتر ازTCU 15 را در یک لیوان آب تشخیص می دهند رنگ های زیر15 TCU معمولا برای مصرف کنندگان قابل قبول می باشد واحدهای رنگ TCU که واحد رنگ حقیقی می باشد واحد رنگ برای صنایع ADMI استفاده می گردد

طعم و بو:
دو تا از ویژگی های آب است که قابل جدا شدن از هم نیستند که منشا بیولوژیکی ویا آلودگی های شیمیایی به عنوان یک فرآورده فرعی تصفیه آب ناشی گردد مانند فرآیند کلرزنی
کنترل طعم و بو در سه مرحله می تواند صورت گیرد:
در منبع آب ، در تاسیسات تصفیه ، شبکه توزیع آب
از جمله فاکتورهای ایجاد کننده طعم و بو در آب جلبک ها هستند که برای کنترل آنها از سولفات مس استفاده میگردد.

درجه حرارت:
عموما آب سرد مطبوع تر از آب گرم میباشد درجه حرارت بالای آب می تواند باعث تسریع در رشد میکروارگانیسم ها شده و امکان دارد طعم، بو،رنگ و مشکلات خوردگی را افزایش دهد.

کدورت:
عبارت است از میزان پراکندگی و جذب نور از مواد معلق و کلوئدی می باشد حداکثر مطلوب کدورت NTU5 در آب می باشد کدورت بالا مرتبط با سطوح بالاتر میکروارگانیسم ها و باکتری ها می باشد. بر اساس استانداردهایEPA و WHO گندزدایی موثر آب کدورت باید زیر NTU1 باشد و پس از 30 دقیقه تماس بین گندزدا و آب مقدار کلر باقیمانده آزاد3/0 تا 5/0 میلیگرم در لیتر باشد

ازانواع روشهای تصفیه آب می توان به :
هوادهی ، فرآیندهای انعقاد ، ته نشینی وفیلتراسیون ، نرم کردن اب ، فرآیند های تبادن یونی ، فرآیندهای غشایی ، جذب سطحی ، اکسیداسیون شیمیایی اشاره نمود.

انواع فرآیندهای تصفیه آب:
فرآیندهای فیزیکی : که شامل ته نشین سازی، فیلتراسیون وانتقال گاز هستند. از ته نشینی در جدا کردن ذرات وکلوئیدی ها هم در آب وهم در فاضلاب استفاده میگردد.
فرآیندهای شیمیایی: که از مواد شیمیایی جهت تصفیه آب استفاده میشود . مثلا": از آهک برای ته نشینی وکاهش سختی آب در تصفیه آب آشامیدنی ورسوب کردن فسفات در تصفیه فاضلاب در تصفیه فاضلاب ویا از عوامل اکسید کننده برای جداسازی ترکیبات احیاء شده مورد استفاده قرار میگیرند مثلا" : پرمنگنات پتاسیم برای اکسید نمودن شکل های محلول آهن ومنگنز به کار می رود و...
فرآیندهای بیولوژیکی : در تصفیه منابع آب آشامیدنی به دلیل مقدار اندک مواد آلی قابل تجزیه در آب خام دارای کاربرد محدود هستند.

گند زادئی آب :
فرآیند تصفیه ای است که باعث تخریب یا غیر فعال کردن ارگانسیم های بیماری زا (پاتوژن) می گردد.

انواع روش های گندزدایی آب:
-روشهای شیمیایی : گاز کلر وترکیبات آن ازن،پرمنگنات ، آهک،یون های فلزی
-روشهای فیزیکی : نور خورشید، اشعه ماوراء بنفش
کلرزنی عبارت است از افزودن کلر به آب می باشد که به عنوان یک گندزدایی مناسب به کار میرود.