<
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
یکشنبه 12 آذر‌ماه سال 1391 @ 22:36

شناسایی کاتیون ها

برای شناسایی یون سرب، چندین روش وجود دارد. برای واکنش یون سرب می توان از محلول سرب نیترات Pb(NO3)2 و یا سرب استات Pb(CH3COO)2 استفاده نمود. روش های شناسایی عبارتند از:
1- اثر محلول کلریدریک اسید رقیق: با کلریدریک اسید ، رسوب سفید سرب کلرید تولید می شود که در سرما در آب غیر محلول است:
Pb(NO3)2 + 2HCl --> PbCl2 + 2HNO3
2- اثر محلول پتاسیم یدید: رسوب زردرنگ سرب یدید در حضور مقدار اضافی پتاسیم یدید تولید می گردد.
Pb(NO3)2 + 2KI --> PbI2 + 2KNO3
3- اثر سولفوریک اسید رقیق: رسوب سفید رنگ PbSO4 در حضور اضافی معرف تولید می گردد.
Pb(NO3)2 + H2SO4 --> PbSO4 + 2HNO3
4- اثر پتاسیم کرومات: رسوب زردرنگ سرب کرومات تولید می شود:
Pb(NO3)2 + K2CrO4 --> PbCrO4 + 2KNO3
کاتیون قلع Sn می تواند حالت های اکسایش 2 یا 4 داشته باشد و شناسایی این دو یون به طرق مختلفی صورت می گیرد:
برای بررسی کاتیون Sn2+ از محلول قلع IIکلرید SnCl2 استفاده می شود. دو روش ان در زیر آمده است:
1- اثر H2S . رسوب قهوه ای رنگ قلع سولفید از محلولی که زیاد اسیدی نباشد، بدست می آید:
SnCl2 + H2S --> SnS + 2HCl
2- اثر سدیم هیدروکسید یا پتاسیم هیدروکسید: در حضور اندک مقدار باز، رسوب سفید رنگ قلع هیدروکسید پدید می آید:
SnCl2 + 2NaOH --> Sn(OH)2 + 2NaCl
شناسایی کاتیون Sn4+:
برای بررسی این واکنشها از محلول قلع IV کلرید استفاده شده است:
اثر H2S . رسوب زرد رنگ قلعIV سولفید از محلولی که زیاد اسیدی نباشد یا در محیط اسیدی رقیق، بدست می آید:
SnCl4+ 2 H2S --> SnS2 + 4HCl
* شناسایی آنیونها
برای شناسایی آنیونها از انواع شناساگرها استفاده می شود. هر کدام از آنیونها معرف خاص خود را دارد. به عنوان مثال برای شناسایی یون کلرید، کمی از محلول حاوی یون کلرید را در لوله ی ازمایش می ریزند و به آن یک قطره محلول نقره نیترات می افزایند. رسوب سفید تشکیل شده AgCl معرف حضور یون کلرید در محلول می باشد.
همچنین افزایش نقره نیترات به محلول حاوی یون برمید Br-، رسوب زرد رنگ AgBr را به وجود می آورد که معرف حضور یون برمید در محلول اولیه بوده است.