<
X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
چهارشنبه 6 دی‌ماه سال 1391 @ 19:27

قوانین در عدد اکسایش

عدد اکسایش، عده ی بارهای مربوط به اتمهای ترکیب بر اساس برخی قواعد اختیاری است.
عدد اکسایش یک یون یک تک اتمی برابر با بار آن یون می باشد. مثلا در NaCl، عدد اکسایش سدیم در +Na برابر ۱+ و عدد اکسایش کلر در -
Cl برابر ۱- است.
عدد اکسایش اتمها در یک مولکول کووالانسی را می توان با دادن الکترونهای هر پیوند به اتم الکترونگاتیو تر به دست آورد.


قوانین (قاعده) در عدد اکسایشقانون شماره 1:عدد اکسایش یک اتم در شکل اصلی (عنصری) همیشه صفر است.
ماده عنصری است که شامل گزینه های زیر باشد:
الف: فقط یک نوع اتم وجود داشته باشد.
ب:بار=0


مثال:
S8: عدد اکسیداسیون ـــــ>>> S = 0
Fe: عدد اکسیداسیون ـــــ>>> Fe = 0

قانون شماره2

عدد اکسایش یونهای تک اتمی برابر با بار یون است.

مثال:
عدد اکسیداسیون S2-1
برابر است با 2-
عدد اکسیداسیون Al3+
1 برابر است با 3-

قانون شماره 3
عدد اکسایش فلزات گروه IA شامل Cs، Rb، K، Na، Li همیشه در ترکیبات خود دارای عدد اکسایش ۱+ است


قانون شماره4
عدد اکسایش عناصر گروه IIA شامل Ba، Sr، Ca، Mg، Be همیشه دارای عدد اکسایش ۲+ هستند.


قانون شماره 5
عدد اکسایش هیدروژن در تمام ترکیبات ۱+ است به جز در هیدریدهای فلزی مانند NaH و CaH۲ که در آنها حالت ۱- است و مولکول H۲ که عدد اکسایش هیدروژن در آن صفر است.
به طور ساده تر:
هنگامی که هیدروژن در کنار عنصر فلزی باشد 1- و هنگامی که در کنار عنصر غیر فلزی باشد 1+ می شود


قانون شماره 6
عدد اکسایش فلوئور، الکترونگاتیو ترین اتم، در تمام ترکیبات فلوئوردار (به استثنای F۲) برابر ۱- است.

قانون شماره7
عدد اکسایش اکسیژن در اغلب ترکیبهای اکسیژن دار، ۲- است. ولی چند مورد استثنا هم وجود دارد:

  1. در پراکسیدها، عدد اکسایش هر یک از اتمهای اکسیژن، ۱- است. دو اتم اکسیژن در یون پراکسید، O۲۲-، هم ارزند. هر یک باید عدد اکسایش ۱- داشته باشند تا مجموع آنها برابر با بار یون گردد.
  2. در یون سوپراکسید، O۲-، عدد اکسایش هر اتم اکسیژن، ۰.۵- است.
  3. در OF۲، عدد اکسایش اکسیژن ۲+ است.

قانون شماره 8
در ترکیبات دو نافلز عدد اکسایش عنصر الکترونگاتیو تر منفی و برابر بار یون تک اتمی معمولی آن عنصر است.

مثال:
در PCl۳ عدد اکسایش Cl برابر ۱- است و بنا بر قاعده ی ۲ عدد اکسایش P هم برابر ۳+ می شود.
در مولکول CS۲ عدد اکسایش S برابر ۲- و عدد اکسایش کربن برابر ۴+ است.

قانون شماره 9
مجموع اعداد اکسایش اتمها در یک ترکیب صفر است، زیرا ترکیبات از لحاظ بار الکتریکی خنثی هستند.

قانون شماره 10
مجموع اعداد اکسایش اتمهای تشکیل دهنده ی یک یون چند اتمی برابر با بار آن یون است.