<
یکشنبه 13 مرداد‌ماه سال 1392 @ 23:38

اندازه گیری مواد معلق در آب ( TSS) :

اندازه گیری  مواد معلق در آب (  TSS) :

‍برای اندازه گیری مواد معلق در آب کافی است تا کل مواد محلول در آب را از کل مواد موجود در آب کم کنید.

 
TS = TSS – TDS

 

T.D.S  g/l = کل مواد محلول در آب بر حسب گرم در لیتر

T.S  g/l = کل مواد محلول در آب بر حسب گرم در لیتر

T.S.S  g/l = کل مواد محلول در آب بر حسب گرم در لیتر