خوردگی درخاکها
خوردگی خاک یک پدیده ی آمیخته با گروههای بسیاری ازمتغیرهای مرتبط می باشد. هریک ازعناصرموجود درخاک درگیریکسری واکنشهای شیمیایی می شوند. این متغیرها درخواص خاک ومشخصه های آن به صورت سه بعدی اثرمی گذارند ومی توانند نقش اصلی درخوردگی ساختاردفن شده درخاک داشته باشند.
- متغیرهای خاک
چندمتغیرشناخته شده که برنرخ خوردگی خاک تاثیرمی گذارند عبارتند از:
الف) آب
آب به صورت مایع وجود دارد وبه عنوان یک جزء اساسی الکترولیت مورد نیاز برای واکنشهای الکتروشیمیایی به شمارمیرود. آب موجود درخاک یا بصورت اشباع است ویا غیراشباع. که حرکت (نفوذ) آن به کمک فشاراسمزی ازیک محیط مرطوب به یک محیط خشک صورت می گیرد. این جریان آب اشباع شده به اندازه ی حفره ها وتوزیع آنها وبافت وساختار مواد آلی موجود درخاک بستگی دارد .

ب) درجه ی هوادهی Degree of Aeration ))
غلظت اکسیژن باافزایش عمق خاک کاهش می یابد.درخاکهای خنثی یادارای خاصیت قلیایی غلظت اکسیژن محلول بسیاربا اهمیت بوده وتاثیر مهمی برنرخ خوردگی بسبب مشارکت درحفاظت کاتدی دارد. درمواردی که باکتریهایی نیزدرمحیط وجود داشته باشند(مانند SRB) نرخ خوردگی می تواند ، حتی دروضعیتهای بی هوازی ، بسیارافزایش یابد. زیرورو کردن خاک درجه هوا دهی را نسبت به حالت بکرآن افزایش می دهد.

ج) pH