<
X
تبلیغات
زولا
یکشنبه 10 شهریور‌ماه سال 1392 @ 23:31

رادیو گرافی صنعتی (Radiographic testing )

رادیو گرافی صنعتی (Radiographic testing )

اساس RT بر پایه میزان جذب و نفوذ پرتو در قطعات می باشد که ضخامت قطعه دانسیته قطعه به میزان جذب و نفوذ پرتو تأثیر زیادی دارد که در مناطقی که ضخامت کم است و همچنین دانسیته نیز کم می باشد . جذب پرتو کم و نفوذ پرتو زیاد می باشد . جذب و نفوذ پرتو با هم رابطه عکس دارند .

مناطقی که میزان جذب پرتو کم باشد و طبیعتا نفوذ پرتو زیاد باشد در روی فیلم تصاویر سیاه تری ایجاد می شود و بر عکس زمانی که میزان جذب پرتو زیاد باشد و نفوذ پرتو کم باشد تصاویر روی فیلم بسیار روشن می باشد .

سرب در طبقه فلزاتی قرار دارد که چگالی زیادی دارد و در بین فلزات موجود روشن ترین فیلم مربوط به سرب با بیشترین دانسیته می باشد . 


تست های رادیوگرافی صنعتی با پرتو هایی به نام های ایکس و گاما کار می کند .

پرتوهای گاما در اثر واپاشی هسته ایزوتوپهای رادیواکتیو ایجاد می شود . که در رادیوگرافی صنعتی اغلب از ایزوتوپهای مصنوعی مانند : ایریدیوم 192 ، کبالت 60 ، سزیم 137 ، استفاده می شود . این چشمه های پرتو زا به منظور رسیدن به سطح پایدار ، دائما واپاشی نموده و پرتو هایی نظیر آلفا – بتا و گاما تولید می کنند . نفوذ پرتوهای آلفا و بتا کم می باشد . بنابراین عملیات رادیوگرافی با پرتو گاما انجام می شود ، این چشمه ها داخل محفظه دوربین نگهداری می شوند .

پرتوهای ایکس : این پرتو به صورت الکتریکی و از طریق تیوب اشعه ایکس تولید می شود .  

 و عملکرد تولید این اشعه به این صورت است که : وقتی الکترونها با سرعت زیاد با یک ماده برخورد می کنند . انرژی جنبشی آنها به پرتوهای ایکس تبدیل می شود .

حرکت الکترونها تحت شرایط خلأ می باشد که این حرکت در داخل تیوب است .تجهیزات مورد استفاده جهت تست رادیوگرافی :
چشمه پرتو
تجهیزات ظهور و ثبوت
فیلم
تجهیزات ایمنی و حفاظتی
کاست
حروف سربی
IQI

• انواع دوربین های رادیو گرافی صنعتی

تکاپس , گامامت , گاماولت تجهیزات و لوازم جانبی ویدکی