<
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
شنبه 6 اسفند‌ماه سال 1390 @ 18:56

بازرسی از دستگاه های فرآیندی

الف ـ شناخت و کاربرد دستگاه .

ب ـ مهارت در نقشه خوانی و مطالعة اسناد فنی (مکانیکال کاتالوگ ـ کتابچه های بازرسی ـ استانداردها و کتابچه های راهنمای بازرسی)

پ ـ مهارت در زمینة بازرسی عمومی

ج ـ مهارت لازم جهت تجزیه و تحلیل عیوب مشاهده شده و ارائه روش تعمیر و تخمین عمر باقیمانده .

 

 

4ـ ابزار و تجهیزات

ابزارهای عمومی (چکش ـ کاردک ـ آهنربا ـ برس ـ چراغ قوه ـ متال مارکر ـ ذره بین ـ سوهان ـ گچ حرارتی ـ شاقول ـ کولیس ـ میکرومتر ـ متر ) و تجهیزات کامل ایمنی مورد نیاز .

ابزارهای ویژه (ضخامت سنج فلز و رنگ ـ بورسکوپ ـ IID  CALPER–RT– ET- UT – MT – PT – PITGAGE ) . ادی کارنت ) .

5ـ مراجع :

ASTM – ASME – TEMA – MECH.CATALOGUE – INSPECTION BOOKS

API GUIDE FOR INSPECTION OF REFINERY EQUIPMENT

I.O.R INSPECTION REGULATION AND OTHER RELEVANT STANDARDS

6ـ شرح دستورالعمل :

1-6 ـ بازرسی مبدلهای حرارتی :

بازرسی مبدلها که توسط بازرس مکانیک انجام میشود شامل دو قسمت میباشد بازرسی دخلی و بازرسی خارجی که در زمان تعمیرات اساسی با درخواست بازرسی فنی و با هماهنگی بهره برداری و مهندسی فرآیند (که در جلسات هماهنگی مربوطه مطرح میگردد ) انجام میشود .

دوره بازرسی مبدلها بر اساس بازرسی های انجام شده ، تجربه بازرسی های قبلی، آخرین وضعیت دستگاه ، وضعیت بهره برداری از دستگاه و ضخامت سنجی انجام شده مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

بازرسی خارجی

 ـ بازرسی چشمی فونداسیونهای بتونی از نظر پوسته شدن و ترک خوردگی .

ـ بازرسی تست چکشی (HAMMER TEST) از SADDLE , BASE PLATE , SLIDING PAD فونداسیون

ـ بازرسی چشمی نگهدارنده های فلز از نظر سالم بودن جوشها ـ خوردگی و پیچیدگی و شکستگی و ترک

ـ کلیة درز جوشها و اتصالات بازرسی چشمی شده و در صورت نیاز تستهای غیر مخرب توسط بازرس N.D.T انجام می گیرد .

ـ کلیة ساپورتها بویژه ساپورتهای متحرک که باید آزادانه لغزش داشته باشند بازرسی چشمی شوند .


ـ بازرسی چشمی از وضعیت لوله ها و نازلها و اتصالات از نظر سالم بودن جوشها ـ خوردگی ـ پیچیدگی ـ انجام و در صورت نیاز و با تشخیص بازرس مربوطه ، تستهای غیر مخرب (NDT) جهت اطمینان انجام می گیرد.

ـ بازرسی چشمی از وضعیت بدنة خارجی (در صورت وجود عایق ، عایق برداری شده ) به منظور عیب یابی از جمله زنگ زدگی ـ تاول زدگی ـ ورقه ورقه شدن ـ پوسته پوسته شدن و سوختگی های ناشی از حرارت و غیره

ـ فاصلة بین واشرها و سطوح فلنجها بازرسی چشمی شوند تا فاصله در حد مجاز باشد .

ـ بازرسی و اطمینان از اتصال سیستم اتصال زمین (ارتینگ) دستگاه و اطمینان از عدم اکسید شدن اتصال ارتینگ انجام گیرد .

ـ بازرسی چشمی از وضعیت نصب شیر اطمینان مربوط به مبدل انجام گیرد .

ـ قسمت های مختلف SUPPORTS , STEEL STRUCTURE , LADDER , PLATFORM از نظر سالم بودن جوشها ـ خوردگی ـ فرسودگی ـ پیچیدگی بازرسی چشمی شود .

ـ ضخامت سنجی دستگاههائی که درجه حرارت SHELL بین 10- تا 80+ درجة سانتیگراد باشد را میتوان در هنگام سرویس انجام داد ، در غیر اینصورت میبایستی دستگاه از سرویس خارج گردد .

دوره ضخامت سنجی دستگاه بر اساس بازرسی های انجام شده ‏، اولین ضخامت سنجی انجام گرفته ، متریال مورد استفاده ، وضعیت بهره برداری از دستگاه و تجربه بازرس مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

ـ کلیة مشاهدات بازرسی انجام گرفته ، در فرم INSPECTION REPORT شمارة ------- در پیوست شماره -- از روش اجرایی ، ثبت و در بایگانی اسناد بازرسی فنی در پروندة هر مبدل نگهداری میشود .

ـ ضخامت سنجی انجام شده در فرم شمارة -------از پیوست شمارة -- روش اجرائی ثبت میگردد .

ـ بازرسی داخلی

ـ جهت مبدلهایی که تیوب باندل قابل جابجائی دارند می بایستی باندل بیرون کشیده شود .

ـ قبل از انجام هر گونه عملیاتی از رسوبات داخل تیوبها و داخل پوسته (SHELL) نمونه برداری شده تا آزمایشهای مورد لزوم توسط آزمایشگاه مرکزی و بازرسی فنی خوردگی انجام گیرد .

ـ تمیزکاری داخلی و خارجی تیوبها و پوسته توسط تعمیرات طبق دستورالعمل بازرسی انجام گیرد .

ـ سطوح داخلی پوسته از نظر وجود حفره ـ خوردگی ـ تاول زدگی ـ بازرسی چشمی شود.

ـ در نواحی درز جوشها و نقاطی که دارای تغییر شکل هندسی با زاویة تند میباشد و یا جایی که احتمال حبس تنش وجود دارد از نظر وجود ترک بازرسی چشمی شده و در صورت نیازر تستهای غیر مخرب توسط بازرس N.D.T انجام گیرد .

ـ سطوح فلنج های SHELL , CHANNEL و محل پیچ و مهره ها از نظر خوردگی و سالم بودن شیار فنلج ها و محل واشرها بازرسی چشمی شود .

ـ تیوبها از نظر خوردگی ، حفره و ترک بوسیلة دستگاه بورسکوپ یا ادی کارنت بازرسی شوند .

ـ در قسمتهائی که اتصال دو فلز غیر همجنس (نامتجانس) می باشد از نظر خوردگی گالوانیکی بازرسی چشمی شود .

ـ ضخامت TUBE SHEET به تشخیص بازرس فنی مکانیک در صورت نیاز توسط بازرس N . D . T ضخامت سنجی شده و ثبت گردد .

ـ ابتدای ورودی دارای تیوبها احتمال وجود سایش می باشد به همین منظور در صورت نیاز قطر داخلی تیوبها بوسیله دستگاه I. D . CALIPER اندازه گیری و با قطر اصلی مطابقت داده شود و میزان سایش مشخص و در صورتیکه سایش بیش از حد مجاز باشد تیوبها بایستی تعویض گردند .

ـ متعلقات مختلف نظیر بفلها و SPACER , TIEROD در مبدلهائی که تیوب باندل آنها قابلیت خارج شدن باشد از نظر وجود خوردگی ـ پیچیدگی ـ تغییر شکل و شل بودن مهره ها بازرسی چشمی شوند .

ـ IMPINGMENT PLATE از نظر سایش ، خوردگی ،تغییر شکل و محل درز جوشها بازرسی چشمی شود

ـ با تشخیص بازرس در صورت نیاز یک یا دو تیوب بصورت انتخابی از داخل تیوب باندل بیرون کشیده و پس از برش دادن طولی و عرضی ، سطوح و قسمت های مختلف آن از نظر خوردگی ـ سایش ـ حفره ترک و غیره بازرسی چشمی شده و جهت تعمیرات احتمالی درخواست قطعات جایگزینی لازم صورت گیرد .

ـ چنانچه تیوبی بنا به تشخیص بازرس بیرون کشیده می شود بایستی توسط تعمیرات یک تیوب نو جایگزین و یا محل این تیوب روی TUBE SHEET بوسیلة یک قطعه تیوب که طول آن بیش از ضخامت TUBE SHEET بوده جایگزین شده و پس از رول نمودن پلاک گردد .

ـ چنانچه تیوبی بدلیل نشتی نیاز به پلاک داشته و اختلاف فشار و دمای داخل تیوب و شل بالا باشد ، می بایستی اطراف پلاگ را جوش داد و تیوب پلاگ شده را ازدو طرف پنجره (سوراخ) نمود یعنی محیط داخل تیوب جزء SHELL شود .

ـ در صورت وجود هر گونه نقص ، در بازرسیهای انجام شده دستور کار تعمیر و ترمیم توسط بازرسی فنی صادر گردد .

ـ در پایان پس از بستن تیوب باندل تست هیدرولیک در قسمت پوسته و تیوب انجام و در فرم شمارة--- پیوست شمارة -- از روش اجرائی ثبت و در اسناد مربوط به مبدل بایگانی گردد .

ـ کلیة مشاهدات بازرسی در فرم INSPECTION REPORY به شمارة ------از پیوست شمارة ---روش اجرایی ، ثبت و بایگانی شود .

2-6ـ بازرسی ظروف تحت فشار

بازرسی ظروف تحت فشار که توسط بازرس مکانیک انجام می شود شامل دو قسمت میباشد . بازرسی داخلی و بازرسی خارجی که در زمان تعمیرات اساسی با درخواست بازرسی فنی و با هماهنگی بهره برداری و مهندسی فرآیند (که در جلسات مربوطه مطرح میشود) انجام میگردد .

ـ دوره بازرسی دستگاه بر اساس بازرسی های انجام شده ، تجربه به بازرسی های قبلی، آخرین وضعیت دستگاه، وضعیت بهره برداری از دستگاه و ضخامت سنجی انجام شده مشخص و در لیست دستگاهها ثبت می گردد.

جهت انجام بازرسیهای داخلی و خارجی مراحل زیر بایستی انجام شود :

1ـ مطالعة نقشه های مربوطه و MECH . CATALOGUE در زمینه های نوع متریال و ابعاد و اجزاء بکار رفته و غیره .

2ـ مطالعة پرونده های بازرسی و گزارشات قبلی جهت داشتن اطلاعات کافی هنگام بازرسی

ـ بازرسی خارجی

ـ بازرسی عینی نگهدارنده ها و فونداسیونهای بتونی از نظر پوسته شدن و ترک و خوردگی

ـ بازرسی عینی و تست چکش از پیچ و مهره های فونداسیون (ANCHOR BOLT)  از نظر شل بودن ـ فرسودگی ـ خوردگی و پیچیدگی

ـ بازرسی عایقها ، پوششهای محافظ و همچنین رنگ آمیزی

ـ سیستم اتصال زمین (EARTHING) از نظر اتصال به دستگاه و عدم اکسید شدن نقطة اتصال ارتینگ

ـ بازرسی عینی از سطوح خارجی ظروفی که عایق ندارند از نظر خوردگی ـ پوسته شدن و صدمات مکانیکی

ـ بازرسی عینی از نردبانها Grating ـ اسکلتهای فلزی از لحاظ رنگ آمیزی ـ شکستگی ـ محکم بودن پیچ و مهره ها ـ سالم بودن جوشها

ـ بازرسی از نازلهای مربوطه و جوشهای آنها و انجام تستهای غیر مخرب در صورت نیاز از نظر وجود ترک

ـ ضخامت سنجی انجام شده در فرم شمارة------ از پیوست شمارة - روش اجرائی ثبت میگرد . در ضمن ضخامت سنجی دستگاه هایی که درجه حرارت بدنه آنها بین 10- تا 80+ درجه سانتیگراد دارند در حین سرویس انجام در غیر این صورت میبایستی دستگاه از سرویس خارج گردد .

- دوره ضخامت سنجی دستگاه بر اساس بازرسی های انجام شده ، در عین ضخامت سنجی انجام گرفته، متریال مورد استفاده ، وضعیت بهره برداری از دستگاه و تجربه بازرس مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

ـ کلیة مشاهدات بازرسی در فرم شمارة -------از پیوست شمارة -- روش اجرائی ، ثبت و بایگانی میشود .

ـ بازرسی داخلی

ـ بازرسی داخلی  با مجوز ایمنی انجام می گردد .

ـ بازرسی داخلی ، قبل از تمیزکاری و یا هر گونه شستشوی ظروف بمنظور جمع آوری رسوبات جهت آنالیز و تجزیه و تحلیل به تشخیص بازرس فنی

ـ باز کردن ترموولها  توسط تعمیرات و ارائة روش جهت تمیزکاری و انجام تستهای غیر مخرب و بازرسی ترموولها توسط بازرسی فنی صورت گیرد .

ـ بازرسی عینی از سطوح فلنجها از نظر خوردگی ـ سالم بودن شیار آنها و …

ـ بازرسی عینی از دیوارة داخلی ظروف و عدسیها از نظر خوردگی ، تاولهای هیدروژنی و حفره

ـ بازرسی عینی کلیه جوشها و دیگر اتصالات داخلی بمنظور عیب یابی ترک و در صورت نیاز تستهای غیر مخرب صورت می گیرد .

ـ بازرسی عینی از اجزاء داخلی ظروف از جمله WIRE MESH – PACKING – DEMISTER PAD و غیره

ـ بازرسی عینی از پوششهای غیر فلزی از قبیل شیشه ـ سرامیک ـ پلیمر ـ تفلون ـ لاستیک و غیره و انجام تستهای غیر مخرب مورد نیاز

ـ بازرسی عینی از نازلهای ورودی و خروجی ، صفحات VORTEX BREAKER و DIRIDERS , DEEPLINES صورت می گیرد .


ـ در صورت وجود هر گونه نقص ، در بازرسیهای انجام شدة فوق الذکر دستور کار تعمیر و ترمیم توسط بازرسی فنی صادر می گردد .

ـ انجام تستهای هیدرواستاتیک در صورت نیاز به تشخیص بازرسی فنی توسط تعمیرات ناحیه طبق دستورالعمل بازرسی فنی انجام و در فرم شمارة -------پیوست شمارة --- از روش اجرائی ثبت و در اسناد مربوط به دستگاه بایگانی می گردد .

ـ کلیة مشاهدات بازرسی شده در فرم شمارة ------از پیوست شمارة -- روش اجرائی ، ثبت و بایگانی میشود .

3-6ـ بازرسی مخازن ذخیره :

بازرسی شامل دو قسمت داخلی و خارجی می باشد که  با درخواست بازرسی فنی و با هماهنگی بهره برداری و مهندسی فرآیند (که در جلسات مربوطه مطرح میشود) انجام میگردد .

ـ دوره بازرسی مخازن براساس بازرسی های انجام شده ، تجربه بازرسی های قبلی ، آخرین وضعیت دستگاه ، وضعیت بهره برداری از دستگاه و ضخامت سنجی انجام شده مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

جهت بازرسی ابتدا مراحل زیر انجام میشود :

1ـ مرور نقشه های مربوطه ـ MECH . CATALOGUE در زمینه های نوع متریال بکار رفته و ضخامت اجزاء سرویس مخازن و دیگر اطلاعات مربوطه

2ـ مطالعة پرونده های بازرسی و گزارشات قبلی جهت داشتن اطلاعات کافی هنگام بازرسی .

ـ بازرسی خارجی

ـ بازرسی عینی فونداسیونهای بتونی از نظر پوسته شدن ترک خوردگی و شکاف و نشست فونداسیون و همچنین فونداسیون با روکش آسفالت از نظر سلامت لبه های رینگ بیرونی کف و نشست و بادکردگی آسفالت .

 

ـ بازرسی عینی نگهدارنده های فلزی از نظر سالم بودن جوشها ، خوردگی و پیچیدگی .

ـ بازرسی عینی و تست چکش از پیچ و مهره های قابل دسترس و فونداسیون (ANCHOR BOLTS) از نظر شل بودن ، زنگ زدگی و فرسودگی و پیچیدگی انجام می گیرد .

ـ بازرسی از عایق و پوششهای محافظ و رنگ آمیزی انجام می گردد .

ـ بازرسی عینی از :

STEEL STRUCTURES – STAIR WAY – LADDER PLAT FORM – SUPPORS BREAKETS STIFFEN RING

در ارتباط با فرسودگی ، پیچیدگی ، شل بود پیچ و مهره ها بایستی انجام گیرد .

ـ بازرسی عینی از سیستم اتصال زمین و حصول اطمینان از عدم قطع بودن این سیستم اتصال زمین به دستگاه و اکسیداسیون اتصال بعلاوه پیچ و مهره و بست آن انجام گیرد .

ـ بازرسی عینی از سطوح خارجی رینگ های بدنه و سقف مخازن از نظر خوردگی ، پوسته شدن و صدمات مکانیکی انجام گیرد .

ـ دوره ضخامت سنجی مخازن بر اساس بازرسی های انجام شده ، اولین ضخامت سنجی انجام گرفته ، متریال مورد استفاده ، وضعیت بهره برداری از دستگاه و تجربه بازرس مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

ـ ضخامت سنجی RING OF STRAPS و دیوارهای مخزن نیز توسط بازرسی N.D.T انجام و در فرم مخصوص ثبت می شود .

ـ انجام بازرسی چشمی از نازلها و ورقهای تقویتی دور M.W و جوشهای مربوطه و در صورت نیاز انجام تستهای غیر مخرب بر روی آنها انجام می گیرد .

ـ کلیة مشاهدات بازرسی در فرم شمارة ---------- از پیوست شمارة -- روش اجرائی ، ثبت و بایگانی می شود .


ـ لنگرگاه مخزن از نظر تغییر شکل ، خوردگی مورد بازرسی قرار گیرد و در صورت نیاز ضخامت سنجی و ثبت آن در فرم مربوطه انجام می گیرد .

ـ بازرسی داخلی

ـ وارد شدن به داخل مخزن با مجوز ادارة ایمنی انجام می گیرد

ـ پس از وارد شدن به داخل مخزن و در صورت نیاز ، قسمتی از رسوبات روی بدنه یا کف را توسط کاردک جدا کرده و در کیسه های جداگانه جه آنالیز و یا آلودگی (در خصوص مخازن ساخته شده از متریال S.S گروه 300 ) به آزمایشگاه ارسال می شود .

ـ بازرسی عینی سطوح داخلی از کف و بدنه و سقف ثابت و شناور از نظر خوردگی ، تغییر شکل ، تاولها و حفره ها انجام شود .

ـ بازرسی عینی از جوشهای کف مخزن و در صورت نیاز انجام تست خلاء (vacuum) توسط بازرسی N.D.T انجام شود .

ـ بازرسی عینی از جوشهای بدنه بصورت چشمی و انجام تستهای غیر مخرب در صورت نیاز توسط بازرسی NDT 

ـ بازرسی عینی از سطوح داخلی نازلها از نظر سایش ـ خوردگی و غیره انجام گیرد .

ـ بازرسی عینی از کفشکها و آب بندهای لاستیکی اطراف در مخازنی که سقف شناور دارند انجام گیرد .

ـ بازرسی عینی از ستون های فلزی سقف ثابت از جهت تغییر شکل و خوردگی و موارد دیگر انجام گیرد .

ـ بازرسی از لوله مارپیچ و پوسته بیرونی (COIL OR JACKET) و یا داخلی از نظر خوردگی ـ نشتی ـ تغییر شکل انجام گیرد .

ـ بازرسی از RAIN FORCE PADS (ورقهای تقویتی) بصورت چشمی و انجام تست TEST LEAK توسط


 بازرسی N.D.T به تشخیص بازرسی فنی .

ـ ضخامت تانک در قسمتهای مختلف کف بدنه و سقف مخزن توسط بازرسی N.D.T اندازه گیری و در فرم مخصوص ثبت می گردد .

ـ از عایقها و پوشش های محافظ و رنگ آمیزی بازرسی های لازم صورت گیرد و روی پوششهای محافظ تست SPARK انجام شود .

ـ در صورت وجود هر گونه نقص ، در بازرسیهای انجام شدة فوق الذکر دستور کار تعمیر و ترمیم صادر گردد .

ـ انجام هیدرواستاتیک یا پنوماتیک تست به تشخیص بازرسی فنی توسط تعمیرات انجام و در فرم شمارة ---- از پیوست شمارة 35 روش اجرایی ثبت می گردد .

ـ کلیه مشاهدات بازرسی در فرم شمارة ----- از پیوست شمارة 47 روش اجرایی ، ثبت و بایگانی می شود .

4-6ـ بازرسی برجها و راکتورها

بازرسی برجها و راکتورها که توسط بازرس مکانیک انجام میشود شامل دو قسمت میباشد بازرسی داخلی و بازرسی خارجی که در زمان تعمیرات اساسی با درخواست بازرسی فنی و با هماهنگی بهره برداری و مهندسی فرآیند (که در جلسات مربوطه مطرح میگردد) انجام می گیرد .

دوره بازرسی دستگاه بر اساس بازرسی های انجام شده ، تجربه بازرسی های قبلی ، آخرین وضعیت دستگاه ، وضعیت بهره برداری از دستگاه و ضخامت سنجی انجام شده مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

جهت انجام بازرسیهای داخلی و خارجی مراحل زیر بایستی انجام شود :

1ـ مرور نقشه های مربوطه و MECH . CATALOGUE در زمینه های نوع متریال و ضخامت اجزاء بکار رفته و غیره .

2ـ مطالعة پرونده های بازرسی دستگاه و گزارشات قبلی جهت اخذ اطلاعات کافی هنگام بازرسی .

ـ بازرسی خارجی برجها و راکتورها

ـ بازرسی فونداسیونها و پایه های بتونی از نظر پوسته شدن و ترک خوردگی

ـ بازرسی پایه های نگهدارنده های و Skirt و سمانهای محافظتی در مقابل آتش

ـ بازرسی نگهدارنده های فلزی از نظر سالم بودن جوشها ـ خوردگی ـ پیچیدگی ـ ترک انجام گیرد .

ـ بازرسی و تست چکش ، پیچ و مهره های فونداسیون (ANCHORBOLTS) از نظر شل بودن ـ فرسودگی ـ پیچیدگی و زنگ زدگی انجام گیرد .

ـ بازرسی از عایق و پوششهای حفاظتی(رنگ آمیزی)

ـ بازرسی و اطمینان از اتصال سیستم ارتینگ به دستگاه و عدم اکسید شدن اتصال ارتینگ

ـ بازرسی از سطوح خارجی دستگاه ، اتصالات و جوشهائی که عایق ندارند از نظر خوردگی ، پوسته شدن و صدمات مکانیکی

ـ دوره ضخامت سنجی بر اساس بازرسی های انجام شده ، اولین ضخامت سنجی انجام گرفته، متریال مورد استفاده، وضعیت بهره برداری از دستگاه و تجربه بازرس مشخص و در لیست دستگاه ثبت می گردد.

ـ ضخامت سنجی توسط بازرس N.D.T انجام و در گزارش مربوطه ثبت گردد . توضیح اینکه ضخامت سنجی برای دستگاههائی که درجه حرارت کارکرد آنها بین 10- تا 80+ درجة سانتیگراد است درهنگام سرویس بودن انجام می گردد و در غیر اینصورت در زمان تعمیرات اساسی انجام خواهد شد و در فرم شمارة ------------ثبت می گردد .

ـ بازرسی چشمی از نازل و جوشهای مربوطه ودر صورت نیاز تستهای غیر مخرب صورت گیرد .

ـ بازرسی از نردبان و اسکلت های فلزی از لحاظ شکستگی محکم بودن پیچ و مهره ها جوش و رنگ آمیزی انجام گیرد

ـ بازرسی STEEL STRACTURE STAIRWAY – LADDERS PLAT FORM  از لحاظ تغییر شکل ـ پوسیدگی ، ترک خوردگی ، پیچیدگی و شل شدن مهره ها و وضعیت رنگ آمیزی انجام گیرد .

ـ کلیة مشاهدات بازرسی فنی در فرم شمارة --------- از پیوست شمارة -- از روش اجرائی ، ثبت و در اسناد مربوطه بایگانی گردد .

ـ بازرسی داخلی برجها و راکتورها

ـ وارد شدن به داخل دستگاه با مجوز ادارة ایمنی انجام گیرد .

ـ پس از بازرسی اولیه نمونه رسوبات به تشخیص بازرس جمع آوری شده و برای آنالیز (به تشخیص بازرس) به آزمایشگاه ارسال و سپس تمیز کاری توسط بهره برداری یا پیمانکار تعمیرات اساسی جهت رفع هر گونه آلودگی و رسوبات انجام گیرد .

ـ باز کردن ترموولها توسط تعمیرات و ارائه روش تمیزکاری و انجام تستهای غیر مخرب جهت اطمینان از سالم بودن آن انجام گیرد .

ـ بازرسی از دیواره های داخلی و خطوط جوش دستگاه ، از نظر خوردگی ، حفره ، رسوبات ، دولایه گی ، تاولهای هیدروژنی و سالم بودن انجام گیرد .

ـ باز کردن و بازرسی سینی های مرکزی (برای برجهائی که دارای اینگونه سینی هستند) توسط تعمیرات (به تشخیص بازرسی فنی) و همچنین بازرسی از کلیه سینی ها ، گوشواره ها ، رینگهای نگهدارنده ، بابل کپ ها ، VALVE TRAY ، پیچ و مهره ها ، واشرها از نظر شکستگی ، کج و شل بودن ، تغیر شکل و تطبیق متریال با نقشه ها و کاتالوگها انجام گیرد .

ـ بازرسی از سطوح فنلج ها و محل واشرها از نظر خوردگی ، جوشها و در صورت نیاز انجام تستهای غیرمخرب انجام گیرد .

ـ بازرسی از کلیه لوله های داخلی و پخش کننده ها توسط بازرس مکانیک انجام و در صورت نیاز ضخامت سنجی توسط بازرسی NDT انجام می شود .

ـ بازرسی از پوششهای غیر فلزی ، از قبیل : شیشه ، سرامیک ، پلیمر ، لاستیک ، تفلون و غیره و انجام تست های


 غیر مخرب در صورت نیاز انجام گیرد .

ـ بازرسی از ورودی و خروجی صفحات VORTEX BREAKER , IMPING.PLATE  از نظر هر گونه خوردگی ـ سایش ـ پیچیدگی و سالم بودن جوش انجام میگیرد .

ـ در صورت وجود هر گونه نقص ، در موارد فوق الذکر دستور کار تعمیر وترمیم توسط بازرسی فنی صادر گردد .

ـ در صورتیکه راکتورها دارای تیوب باشند بازرسی آنها طبق دستورالعمل بازرسی مبدلهای حرارتی انجام خواهد شد .

ـ انجام هیدوراستاتیک تست در صورت لزوم توسط تعمیرات طبق دستورالعمل بازرسی انجام و در فرم شماره ----------پیوست شمارة -- از روش اجرائی ، ثبت ودر اسناد مربوطه بایگانی می شود .

ـ کلیة مشاهدات بازرسی فنی در فرم شمارة‌ ---------از پیوست شمارة -- از روش اجرائی ، ثبت و در اسناد مربوطه بایگانی گردد .

5-6ـ بازرسی شیرهای اطمینان

مراحل بازرسی شیرهای اطمینان بشرح ذیل انجام میشود :

ـ دوره بازرسی و کالیبراسیون شیرهای اطمینان بر اساس بازرسی و کالیبراسیون انجام گرفته ،‌ وضعیت
بهره برداری از شیر اطمینان ، نظر مهندسی فرایند ، حساسیت شیر اطمینان از نظر ایمنی، تجربه بازرسی مشخص و در لیست شیرهای اطمینان ثبت می گردد.

ـ مطالعه و بررسی مدارک فنی

ـ مطالعة پرونده های بازرسی و گزارشات قبلی جهت داشتن اطلاعات کافی برای تست و کالیبره نمودن جدید

ـ بازرسی چشمی از شیرهای اطمینان و بازدید از مشخصات فنی موجود روی NAME PLATE ـ پلمپ بودن CAP و وجود پلاگ و در صورت نیاز صدور دستورالعمل کار توسط بازرسی فنی جهت تعمیر و یا تعویض و اجرا توسط تعمیرات کارگاه مرکزی .

ـ بار کردن قطعات P.S.V توسط ولوشاپ ونظارت بر سلامت کلیة قطعات توسط بازرس فنی و تأیید گواهی مربوطه و در صورت نیاز دستور کار جهت تعمیر قطعات معیوب صادر می شود .

ـ بعد از تائیدئة سلامت قطعات توسط بازرس فنی مونتاژ قطعات توسط تعمیرات ولوشاپ در حضور بازرس فنی شیر آماده تست خواهد شد .

ـ بعد از تائید مونتاژ شیر توسط بازرس فنی در صورت نیاز دستور کار رنگ آمیزی توسط بازرس فنی صادر خواهد شد و توسط تعمیرات کارگاه رنگ ، رنگ آمیزی شده و توسط بازرس فنی نظارت و تأیید می گردد .

ـ اجرای عملیات تست و کالیبره توسط تعمیرات ولوشاپ انجام و با نظارت بازرس فنی در فشار تست کالیبره و تأیید خواهد شد .

ـ پلمپ ونصب پلاگ با ذکر تاریخ آزمایش بعدی توسط تعمیرات ولوشاپ و با نظارت بازرس فنی انجام می شود.

ـ کلیة مشاهدات از جمله فشار تست و تاریخ تست در فرم شماره ------- از پیوست شمارة -- روش اجرایی ، ثبت و در نهایت گواهی سلامت شیر صادر و به تعمیرات ارسال و نیز در پروندة دستگاه بایگانی خواهد شد .

ـ بازرسی و کالیبره شیرهای اطمینان در هنگام سرویس و نصب در محل امکان پذیر نبوده و در صورتی که واحد بهره برداری به دلیل شرایط عملیاتی ، امکان باز کردن شیر را نداشته باشد با درخواست کتبی بازرس میتواند بر خارج کردن شیر از کالیبره نظارت نماید و از این تاریخ به بعد مسئولیت ایمنی دستگاه با بره برداری خواهد بود .

ـ حمل و نقل شیرهای اطمینان از محل کارگاه به محل نصب بایستی با استفاده از پالتهای مخصوص حمل صورت بگیرد و بطوری باشد که هیچگونه ضربه ای به شیرها وارد نشود .

ـ نصب شیرهای اطمینان در داخل واحدها بایستی توسط افراد آموزش دیده صورت گیرد .

6-6 ـ بازرسی کوره ها

بازرسی در میزان از سرویس خارج بودن کوره انجام می شود و می بایستی مجوز ورود از ادارات بهره برداری و ایمنی اخذ گردد .

ـ بازرسی عینی سطوح تیوبها از نظر وجود تغییر در سطوح تیوب به شرایط اولیه توسط بازرس دستگاه صورت می گیرد .

ـ اندازه گیری ابعاد ضروری از قبیل میزان ازدیاد طول و میزان قطر خارجی تیوب فاصله انتهای پائین کویلها تا کف کوره توسط بازرس دستگاه انجام می گیرد .

ـ بازرسی عینی تیوبها قسمتهای رایشن و کانکشن از نظر 9خمیدگی و شکل خمیدگی و ثبت مشاهدات توسط بازرسی دستگاه .

ـ بازرسی عینی وتست چکش از نگهدارنده ها و فنرها و اتصالات مربوط توسط بازرس دستگاه .

ـ بازرسی عینی مشعلها از نظر سایش و خوردگی و ترک و خمیدگی توسط بازرس دستگاه

ـ بازرسی عینی فونداسیون بتونی از نظر شکستگی احتمالی توسط بازرس دستگاه

ـ بازرسی عینی از دودکش و تست چکش اتصالات مربوطه توسط بازرس دستگاه .

ـ بازرسی دمپرها از نظر عملکرد مناسب آنها توسط بازرس دستگاه .

ـ بازرسی عینی از خطوط جوش تیوبها و فیتینگ های مربوطه توسط بازرس جوش .

ـ انجام Hot set , Cold set فنرهای نگهدارنده طبق نظر بازرسی فنی و اجراء توسط تعمیرات انجام می گیرد.

ـ ضخامت سنجی تیوبها و تست PT & RT  (بر حسب ضرورت) توسط بازرس NDT و ثبت اطلاعات


ـ بازرسی نسوزکاری داخل کوره در قسمتهای مختلف و بازرسی رنگ سطوح خارجی کوره و صدور دستورالعمل تعمیراتی در صورت لزوم و ثبت مشاهدات پوششهای ، عایق و رنگ .

ـ انجام تست متالوگرافی و تست فریت سنجی (رد صورت لزوم) بر روی تیوبها توسط بازرس خوردگی و حفاظت فلزات .

ـ نمونه گیری از تیوبهای مستعمل و انجام تستهای مخرب روی تیوبها در صورت لزوم توسط بازرس خوردگی و حفاظت فلزات.

ـ بازرسی گاید ساپورتها ودر صورت وجود هر گونه انحرافی گاید ساپورت اصلاح گردد .

ـ با توجه به محدودیت عمر تیوبها محاسبه زان باقیمانده عمر تیوبها بعهده بازرسی حفاظت فلزات و با همکاری بازرسی دستگاهها وجوش و NDT می باشد .

7-6ـ

8-6ـ بازرسی بویلر

بازرسی داخلی و خارجی بویلرها هر یک سال یکبار انجام می شود .

ـ بازرسی خارجی از بدنه و متعلقات روی آن ـ وضعیت فونداسیون ـ وضعیت رنگ بدنه ـ وضعیت خوردگی ـ وضعیت عایق های حرارتی و ورقهای نگهدارنده ، Gauge Glass

وضعیت PLAT FORM , STEEL STRUCTUYRE ، عایقها و در صورت نیاز صدور دستور کار جهت تعمیر و یا تعویض توسط بازرس فنی .

ـ بازرسی داخلی شامل کلیه تیوبها از نظر خوردگی سایش ـ خزش ـ OVER HEAT ـ ترک کاهش ضخامت و دیگر موارد و ضخامت سنجی کلیه تیوبها و مقایسه با ضخامت قبلی تیوبها و در صورت نیاز صدور و دستور کار جهت تعمیر و یا تعویض توسط بازرس فنی

ـ بازرسی از آجر چینی و ریفرکتوری قسمتهای داخلی بویلر و در صورت نیاز صدور دستور کار جهت تعمیر یا تعویض توسط بازرس فنی واجراء تعمیر توسط تعمیرات مکانیک ناحیه انجام می گیرد .

ـ بازرسی خارجی و داخلی درامها و متعلقات آنها و در صورت نیاز صدور دستور کار جهت تعمیر یا تعویض توسط بازرس فنی .

ـ بازرسی از قطعات بویلر شامل ـ وضعیت دریچه های مشعلها ـ ترموکوپلها و ترموولها ـ وضعیت دمپرها و GRID وضعیت PREHEATER – ECO . TUBE ـ وضعیت شیرهای اطمینان و ارسال به کارگاه مرکزی جهت کالیبره ـ وضعیت دودکش ـ کانالها ـ وضعیت GAS AIR DUCT – EXPANSION JOINT و سایر موارد دیگر و در صورت نیاز صدور دستور کار جهت تعمیر و تعویض توسط بازرسی فنی و اجراء عملیات تعمیر و تعویض توسط تعمیرات مکانیک .

ـ نظارت بر تمیز کاری سطوح تیوبها ، کف بویلر ، داخل درامها و داخل DUCT که توسط بهره برداری انجام می شود .

ـ کلیه گزارش ومشاهده های بازرسی در فرم شماره ------- از پیوست شماره --- روش اجرایی ، ثبت و در بایگانی نگهداری می شود .

ـ ارائه دستور کار و نظارت بر اجرای تست هیدرواستاتیک بویلر و صدور گواهی تست طبق فرم ضمیمه .

9-6ـ بازرسی مواد نسوز

در نحوه دستورالعمل بازرسی مواد نسوز ، میبایستی انواع نسوزها را دسته بندی و با توجه به شرایط کارکرد نوع استفاده آن را بکار برد که با انواع پایه آلومینا ، پایه سیلیکیا ، خاک نسوز در شرایط خاص کاربیدهای سیلیکون ، گرافیت ، کربن ،زیرکون ، زیرکونیا سوخته و غیره می باشد در شرایط کاری جهت اعمال مواد روی سطح بایستی موارد زیر رعایت شود :

1ـ آشنایی کامل از شرایط اجرای عملیاتی

2ـ آشنائی کامل از مواد نسوز و انواع آن .

3ـ ارزیابی اجرای عملیاتی از نظر قیمت ، نقطه ذوب و خمیری شدن ، استحکام ، ترکیب شیمیایی ، انبساط حرارتی ، تخلخل ، هدایت گرمائی و هدایت الکتریکی .

4ـ انتخاب مواد نسوز .

5ـ بازرسی در مراحل اجرای عملیاتی با توجه به شرایط دستورالعمل سازنده مواد نسوز

6ـ پس از تائید صادر نمودن گواهینامه شماره ----- از پیوست شماره -- روش اجرایی .

7ـ ارائه دستورالعمل Curring مناسب مطابق روش اجرائی سازنده و نظارت بر حسن انجام توسط بازرس

نحوه نگهداری مواد نسوز

در خصوص مواد نسوز بایستی نحوه نگهداری آن طوری باشد که در جای     خشک و ساختمان سرپوشیده و بی رطوبت قرار داشته باشد و نیز بر روی تخته هایی که مواد نسوز را از روی زمین جدا میکند نگهداری گردد .

نحوه حمل ونقل مواد نسوز

دراین خصوص توجه به نکات زیر ضروری است:

-        از سقوط بسته های حاوی موادنسوز از ارتفاع هرچند  این ارتفاع کم باشد جلوگیری شود.

-        در طول حمل ونقل از رسیدن رطوبت به مواد جلوگیری شود.

-    توسط شرکت سازنده باید مشخص گردد که چه تعداد از بسته های حاوی مواد نسوز را می توان روی هم قرار داد.

-        در شرایط جوی مرطوب مواد حساس به رطوبت باید در بسته های Frost Proof حمل شوند.